เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ระบบสารสนเทศ อื่นๆ

โรงเรียนใน พะเยา เขต 1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นาง วิไลวรรณ์    ขันคำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

คลิก

นาย อดิศัย  กิตติผโลทัย นักทรัพยากรบุคคล

คลิก

นาง วิชญาพร  เชียงมูล นักทรัพยากรบุคคล

คลิก

นาง สุธาทิพย์    บุญเรือง นักทรัพยากรบุคคล

คลิก

นาง บัวลอง    หอมยา นักทรัพยากรบุคคล

คลิก