เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ระบบสารสนเทศ อื่นๆ

โรงเรียนใน พะเยา เขต 1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศก์ติดตาม

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นาย สงัด    ปินตานา ผู้อำนวยการกลุ่ม

คลิก

นางสาว ประภาพัฒน์    เพ็ชรรัตน์บำรุง ศึกษานิเทศก์

คลิก

นาย บุญเรียบ    มองมูล ศึกษานิเทศก์

คลิก

นาย สมเกียรติ    อ้อยหวาน ศึกษานิเทศก์

คลิก

นางสาว สุพิน    ไชยจำเริญ ศึกษานิเทศก์

คลิก

นาย เอี่ยม    มังคลาด ศึกษานิเทศก์

คลิก

นางสาว รุสนันท์    แก้วตา ศึกษานิเทศก์

คลิก

นาง ธมนวรรณ  คำเรือง ศึกษานิเทศก์

คลิก

นางสาว ธารารัตน์  กล้าหาญ ศึกษานิเทศก์

คลิก

นาง จริยา    ณ ลำปาง เจ้าพนักงานธุรการ

คลิก