เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ระบบสารสนเทศ อื่นๆ

โรงเรียนใน พะเยา เขต 1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นาง โสภี    คำชูสังข์ ผู้อำนวยการกลุ่ม

คลิก

นาง จินดา    แสงศรีจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี

คลิก

นาง วัณทณี  คำวัง นักวิชาการเงินและบัญชี

คลิก

นาง ผ่องพรรณ  กลิ่นอุบล นักวิชาการเงินและบัญชี

คลิก

นางสาว อรนุช    ศิริไกรกุล นักวิชาการเงินและบัญชี

คลิก

นาย พีระพงษ์  กัลยา นักวิชาการเงินและบัญชี

คลิก

นาย เฉลิมพล    หนูกลัด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

คลิก

นางสาว สายหยุด   รัศมี นักวิชาการพัสดุ

คลิก

นาง สุพิชฌาย์    ไวศยานุวัฒน์ นักวิชาการพัสดุ

คลิก