เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ระบบสารสนเทศ อื่นๆ

โรงเรียนใน พะเยา เขต 1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นาง ชไมพร    ปวงคำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

คลิก

นาย มาณพ    บุญเรือง นักจัดการงานทั่วไป

คลิก

นาง อัมพวรรณ  ไข่ทา นักจัดการงานทั่วไป

คลิก

นาง วณิชชา  อยู่สบาย เจ้าพนักงานธุรการ

คลิก