เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ระบบสารสนเทศ อื่นๆ

โรงเรียนใน พะเยา เขต 1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นาง สมบูรณ์    เรืองงาม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

คลิก

นาง กระต่าย    วงศ์เรือง นักวิชาการเงินและบัญชี

คลิก