เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ระบบสารสนเทศ อื่นๆ

โรงเรียนใน พะเยา เขต 1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นาย รัชชาพงษ์    ต่อมคำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

คลิก

นาง รุ่งอรุณ    เพ็ชรฎา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คลิก

นาย สิงห์นรินทร์  อินต๊ะรักษา พนักงานราชการ

คลิก