เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ระบบสารสนเทศ อื่นๆ

โรงเรียนใน พะเยา เขต 1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นายนิคม    ขจรคำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

คลิก

นางสาวจุไรพร    พร้อมสุข นักวิชาการศึกษา

คลิก

นางชรินทร์ทิพย์    โพธิเจริญ นักวิชาการศึกษา

คลิก

นางจิรพรรณ    จำรัส นักวิชาการศึกษา

คลิก

นางแสงเพชร    คลังแสง นักวิชาการศึกษา

คลิก

นางอรณิชชา  มูลเครือคำ นักวิชาการศึกษา

คลิก

นางสาวอมาวสี  ศีติสาร นักวิชาการศึกษา

คลิก

นางสาวสมหญิง    แก้วธิตา ลูกจ้างชั่วคราว

คลิก