เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ระบบสารสนเทศ อื่นๆ

โรงเรียนใน พะเยา เขต 1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นายนิคม    ขจรคำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

คลิก

นางสาวจุไรพร    พร้อมสุข นักวิชาการศึกษา

คลิก

นางชรินทร์ทิพย์    โพธิเจริญ นักวิชาการศึกษา

คลิก

นางจิรพรรณ    จำรัส นักวิชาการศึกษา

คลิก

นางแสงเพชร    คลังแสง นักวิชาการศึกษา

คลิก

นางอรณิชชา  มูลเครือคำ นักวิชาการศึกษา

คลิก

นางสาวอมาวสี  ศีติสาร นักวิชาการศึกษา

คลิก

นางสาวสมหญิง    แก้วธิตา ลูกจ้างชั่วคราว

คลิก

มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นาย รัชชาพงษ์    ต่อมคำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

คลิก

นาง รุ่งอรุณ    เพ็ชรฎา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คลิก

นาย สิงห์นรินทร์  อินต๊ะรักษา พนักงานราชการ

คลิก

มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นาง พัชริน    ศุภกิจโกศล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

คลิก

นาง ศรีวรรณ  ตาลดี นักทรัพยากรบุคคล

คลิก

มาตรฐานการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นาง สมบูรณ์    เรืองงาม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

คลิก

นาง กระต่าย    วงศ์เรือง นักวิชาการเงินและบัญชี

คลิก

มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นาง ชไมพร    ปวงคำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

คลิก

นาย มาณพ    บุญเรือง นักจัดการงานทั่วไป

คลิก

นาง อัมพวรรณ  ไข่ทา นักจัดการงานทั่วไป

คลิก

นาง วณิชชา  อยู่สบาย เจ้าพนักงานธุรการ

คลิก