เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ระบบสารสนเทศ อื่นๆ

โรงเรียนใน พะเยา เขต 1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

1.  แผนปฏิบัติการ สพป.พย 2563+โครงการ.pdf 
2.  แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี 2562-2565.pdf 
3.  แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579.pdf