เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ระบบสารสนเทศ อื่นๆ

โรงเรียนใน พะเยา เขต 1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มีส่วนร่วม

วิสัยทัศน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เป็นองค์กรชั้นนำผู้เรียนมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากล โดยการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐาน สพท. ที่เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและบริการ

3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ

5. พัฒนาหลักสูตรและระบบประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

6. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21

7. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมและน้อมนำหลักปรัชญา

   ของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติของผู้เรียน

8. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและระบบบริหารจัดการ

9. พัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการให้เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ

10. ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

1. สพป.พะเยา เขต 1 มีคุณภาพการบริหารจัดการได้ตามมาตรฐาน สพท.

2. สพป.พะเยา เขต 1 มีระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและบริการที่มีคุณภาพ ทันสมัย และรวดเร็ว

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

4. สพป.พะเยา เขต 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเหมาะสม

   กับการใช้งาน

5. สถานศึกษามีหลักสูตรและระบบประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21

7. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และน้อมนำหลักปรัชญา

   ของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติของผู้เรียน

8. สพป.พะเยา เขต 1 และสถานศึกษามีงานวิจัยที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและระบบบริหารจัดการ

9. สพป.พะเยา เขต 1 และสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการและบริการเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ

10. สพป.พะเยา เขต 1 และสถานศึกษามีภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา