เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ระบบสารสนเทศ อื่นๆ

โรงเรียนใน พะเยา เขต 1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

O6 ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

>>> กฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

>>> หนังสือเวียน

>>> แนวคำวินิจฉัยของ กคศ.

>>> คำสั่งหัวหน้า คสช.

>>> กฎหมายอื่นๆ