เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ระบบสารสนเทศ อื่นๆ

โรงเรียนใน พะเยา เขต 1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

    77217

นายประถม เชื้อหมอ
Prathom Chuemor
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1
โทร. 089-9561189 
อีเมล. Prathom1189@hotmail.com

2

นายสุขุม พรหมเสน
Sukhum Promsen
รอง ผอ. สพป.พะเยา เขต 1
โทร. 089-8513922
อีเมล. Sukhumpr@gmail.com

4

นายณัฐพล สุวรรณลพ
Nuthapon Suwanlop
รอง ผอ. สพป.พะเยา เขต 1
โทร. 092-9989478
อีเมล. nuthapon01@gmail.com 

4

นายทศพร  จันทร์เนตร
Thosaporn  Junnet
รอง ผอ. สพป.พะเยา เขต 1
โทร. 089-5572367
อีเมล. tiger052552@hotmail.com

 

11

นางโสภี  คำชูสังข์
Sopee kamchusanka
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทร. 089-9564815
อีเมล. sopee16@windowslive.com

10

นางชไมพร  ปวงคำ
Chamaiporn  Phuangkham
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ
โทร. 089-5610291
อีเมล. kimkim.2503@hotmail.com 

6

นางวิไลวรรณ์ ขันคำ
Wilaiwan kunkum
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร.086-9187562
อีเมล. ruang05@hotmail.com

8

นางนงลักษณ์ จำปานคร
Nongluck Jampanakon
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 081-7962319
อีเมล. Planbug1@gmail.com

 

13

นางสมบูรณ์ เรืองงาม
Somboon Ruangngam
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรอบสอบภายใน
โทร. 086-1842350
อีเมล. nonnada_2505@hotmail.com

12

นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำ
Ratchapong. Tomkham
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
โทร. 0932739571
อีเมล. ratkate@gmail.com