เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ระบบสารสนเทศ อื่นๆ

โรงเรียนใน พะเยา เขต 1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

77217 

  

นายประถม เชื้อหมอ 
Prathom Chuemor 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1
โทร. 089-9561189  
อีเมล. Prathom1189@hotmail.com 


2

  

นายสุขุม พรหมเสน 
Sukhum Promsen 
รอง ผอ. สพป.พะเยา เขต 1
โทร. 089-8513922
อีเมล. Sukhumpr@gmail.com

 4

  

นายณัฐพล สุวรรณลพ 
Nuthapon Suwanlop 
รอง ผอ. สพป.พะเยา เขต 1
โทร. 092-9989478 
อีเมล. nuthapon01@gmail.com

 4

  

นายทศพร  จันทร์เนตร 
Thosaporn  Junnet 
รอง ผอ. สพป.พะเยา เขต 1
โทร. 089-5572361
อีเมล. tiger052552@hotmail.com

11

 

 

นางโสภี คำชูสังข์
Sopee kamchusanka
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทร. 089-9564815
อีเมล. sopee16@windowslive.com


 20191118 ๑๙๑๑๑๘ 0008 280x420

  

 

นายเอี่ยม  มังคลาด
 
ผอ.กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผล
โทร. 089-5554884
อีเมล. 

 10

  

นางชไมพร ปวงคำ
Chamaiporn Phuangkham
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ
โทร. 089-5610291
อีเมล. kimkim.2503@hotmail.com

 8

 

 

นางนงลักษณ์ จำปานคร
Nongluck Jampanakon
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 081-7962319
อีเมล. Planbug1@gmail.com

16

  

นางจิรพรรณ  จำรัส

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร.
อีเมล.

13

  

นางสมบูรณ์ เรืองงาม
Somboon Ruangngam
ผอ.หน่วยตรอบสอบภายใน
โทร. 086-1842350
อีเมล. nonnada_2505@hotmail.com

15

  

นางบัวลอง หอมยา

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร.
อีเมล.

15

  

นางบัวลอง หอมยา

รักษาการ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทร.
อีเมล.

12

  

นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำ
Ratchapong. Tomkham
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
โทร. 0932739571
อีเมล. ratkate@gmail.com

nitikon

  

นายพงษ์ศักดิ์ มิ่งขวัญ
Phongsak  mingkwan
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
โทร.
อีเมล.