ช.พ.พ.

ที่ตั้ง 
 อาคารเลขที่ 598 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
 ถนนสนามกีฬา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000 โทรศัพท์ 054 431122 ต่อ 146
 
 เวลาเปิดทำการ 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. หยุดวันเสาร์ และวันอาทิตย์
 
วัตถุประสงค์
  • เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ เพื่อจัดการศพ และสงเคราะห์ ครอบครัวของสมาชิกคนใดคนหนึ่งซึ่งถึงแก่ความตาย โดยมิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้
  • เพื่อแบ่งปันกัน ซึ่งการตายนี้รวมถึงการสาบสูญตามคำสั่งศาล
 
 
 รายชื่อคณะกรรมการ
 1. นายชำนาญ  อุดมศักดิกุล  นายกสมาคมฯ
 2. นายสมควร  หงส์ทอง  อุปนายกสมาคมฯ
 3. นายมานพ  ณ นครพนม  นายทะเบียน
 4. นายเฉลิมพล  หนุกลัด  เหรัญญิก
 5. นางจีรัชญ์พัฒน์  ใจเมือง  เลขานุการ
 6. นายสวาท  จันต๊ะสาร  กรรมการ
 7. นางสาวลาวัลย์  ธุระเสร็จ  กรรมการ
 8. นางอัมพร  รัตนพัธยากร  กรรมการ
 9. นายมนัส  บุญประสิทธิ์  กรรมการ
 10. นายสุรไกร  เร็วการ  กรรมการ
 11. นายวิชัย  ช่างคำ  กรรมการ
 12. นางอารีลักษณ์  อรรถอินทรี  กรรมการ
 13. นายสุวิทย์  พยัคฆกุล  กรรมการ
 14. นายสมพจน์  อ่องคำ  กรรมการ
 รายชื่อผู้ตรวจสอบ  
 1. นายวีรพันธ์  ไทยวงษ์  ผู้ตรวจสอบฯ
 2. นายประกอบ  จันตระกูล   ผู้ตรวจสอบฯ 
  ข้อมูลทะเบียนสมาชิก
ช.พ.พ. ใบสมัคร และหนังสือแสดงเจตจำนง
ทะเบียน สมาชิก ช.พ.พ.ทั้งหมด เมษายน 58
รายชื่อสมาชิก ที่เข้าใหม่ ลาออก เสียชีวิต