เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ระบบสารสนเทศ อื่นๆ

โรงเรียนใน พะเยา เขต 1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน 054-887204  และ 054-887206

ต่อ

โทรศัพท์มือถือ

ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1

นายเอกชัย  ผาบไชย

 

081-9605766

รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1

นายสุขุม  พรหมเสน

21

089-8513922

รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1

นางสาวลาวัลย์ธุระเสร็จ

22

086-4300277

รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1

นายณัฐพลสุวรรณลพ

26

093-5827994

รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1

นายพนิตใหม่ประสิทธิกุล

30

089-2386990

รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1

นายนิพลเมืองชมภู

18

081-7654073

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

นางหัทกาญจน์อดุลถิรเขตต์

11

084-0044334

หน้าห้อง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1

 

16

 

งานประชาสัมพันธ์

 

0

 

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายประสงค์ไก่งาม

13

089-4321357

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

12

 

ผอ.กลุ่มบริหารกาเงินและสินทรัพย์

นางนิภาพรไชยรินทร์

 

089-2630266

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

นายวัชรินทร์พัน์พัฒนกุล

 

081-5300500

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

23

 

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ

นายสงัดปินตานา

24

085-0365336

กลุ่มนิเทศฯห้อง 1

 

25

 

กลุ่มนิเทศฯห้อง 2

กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลฯ

15

 

กลุ่มนิเทศฯห้อง 3

กลุ่มงานสื่อนวัตกรรม/เลขานุการกตปน.

19

 

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

นายขจรศักดิ์สีเสน

 

083-2072094

กลุ่มนโยบายและแผน

 

27

 

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายธัชชัยจันทร์สาห์

31

081-2890355

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

32

 

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน

นางละเอียดวังบุญ

   

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน

 

28

 

ICT

 

29