เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ระบบสารสนเทศ อื่นๆ

โรงเรียนใน พะเยา เขต 1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

news

กิจกรรม “ถนนสะอาด น่ามอง”

จตอาสาถนนนามอง


วันศุกร์ ที่26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.
นายทศพร จันทร์เนตร รอง.ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสำนักงาน
ร่วมกันดำเนินกิจกรรม “ถนนสะอาด น่ามอง” บริเวณหน้าสำนักงาน
ตามบัญชีมอบหมายภารกิจของทางจังหวัด เพื่อให้ถนนสะอาด น่ามอง และปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทาง

ประชุมผ่านระบบ video conference การประชุมเชิงปฏิบัติการการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

ประชมนกจต


วันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น.
นายสุขุม พรหมเสน รองผอ. สพป. พะเยา เขต 1
พร้อมด้วยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.พะเยาเขต 1
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ video conference
การประชุมเชิงปฏิบัติการการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ต้อนรับ ดร.ธีระพงษ์ สารแสน เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และคณะ ในการประชุมรับฟังข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงานกิจการลุกเสือแห่งชาติ ในการตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือจังหวัดพะเยา

ตอนรบคณะลกเสอแหงชาต

วันเสาร์ ที่ 20 มิถุนายน 2563 เลา 09.00 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ในนามหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดพะเยา
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดพะเยา ต้อนรับ ดร.ธีระพงษ์ สารแสน เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และคณะ
ในการประชุมรับฟังข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงานกิจการลุกเสือแห่งชาติ ในการตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือจังหวัดพะเยา
ณ หอประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และในเวลา 11.00 น.
ได้ทำพิธีบวงสรวงและถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งลุกเสือไทย
และตรวจเยี่ยม ค่ายลูกเสือจังหวัดพะเยา
ณ ค่ายลุกเสือจังหวัดพะเยา ต.แม่ปิม อ.เมือง จ.พะเยา

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2563

รวมพธทำบญวนเกดพระเทพทบานโซ

วันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563 เลา 09.00 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2563
โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป้นประธานในพิธี
และร่วมฟังธรรมเทศนา มหาชาติอานิสงส์มหาเวสสันดรชาดก "กัณฑ์มัทรี"
โดย พระครูธำรงชิโนวาท (ชินวร ชินวโร) เจ้าอาวาสวัดบ้านโซ้ แสดงธรรมเทศนา
ณ วัดบ้านโซ้ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา

อบรมเชิงปฏิบัติการการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้

เปดอบรมเชงปฏบตการพแอน

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เลา 09.00 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุธศักราช 2551 ไปสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนดอกคำใต้2 โดยมีนายณัฐพล สุวรรณลพ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
นายเอี่ยม มังคลาด ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คณะศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1 ร่วมอบรมในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.พะเยา เขต 1 ครั้งที่ 2/2563

ประชมผอโรงเรยนครงท22563

วันอังคาร ที่16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.พะเยา เขต 1 ครั้งที่ 2/2563
โดยในการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการมอบเครื่องล้างมือเอนกประสงค์โดยไม่ใช้มือสัมผัส
จากสโมสรไลอ้อนส์ดอกคำใต้ นำโดยท่านวรวิทย์ บูรณศิริ ที่ปรึกษาสโมสรไลอ้อนส์ดอกคำใต้
และมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1 จำนวน 31 ทุน
โดยแบ่งเป็น ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 7 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ระดับประถมศึกษา จำนวน 24 ทุน ทุนละ 2,000 บาท
เป็นจำนวนเงิน 68,000 บาท โดยนายวิชพล นางพิชญาภา ไพบูลย์สิริรัตน์ และครอบครัว
และได้รับมอบงบสนับสนุนจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด จำนวน 100,000 บาท
จากท่าน ผอ.ชุมพล คำปา ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
และได้มอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดพะเยา ประจำปี2562
ให้แก่ นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา
มอบเกียรติบัตรผลการติดตามและประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำปี 2562 แก่โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส
ทั้งนี้ยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้น ป.1 (RT) ปีการศึกษา 2562 จำนวน 34 โรงเรียน
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ป.3 (NT) ปีการศึกษา2562 ให้แก่นักเรียน ที่มีคะแนนเต็ม จำนวน 4 คน
และมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้น ป.3 (NT) ปีการศึกษา 2562
รวมทุกด้าน 10 อันดับแรกของ สพป.พะเยา เขต 1 จำนวน 10 โรงเรียน
และมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ทั้ง ป.6 และม.3 จำนวน 40 โรงเรียน
ณ หอประชุมประถมนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1

ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

สถิติการเยี่ยมชม

1731304
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1130
1226
3367
1719580
1130
36266
1731304

Your IP: 3.216.79.60
2020-12-01 14:42

Facebook

ไม่พบฟีด