Home

การประเมินเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ของ นายธงชัย จันแย้ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน)

รองขมลงพนทโรงเรยนอนบาลดอกคำใต

วันจันทร์ ที่12 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.
นายสุขุม พรหมเสน รอง.ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 (รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พะเยา เขต 1)
ประธานคณะกรรมการการประเมินเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ของ นายธงชัย จันแย้
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน)
ณ โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1