Home

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 กลุ่มโรงเรียนจัดการศึกษาภาคบังคับ(โรงเรียนขยายโอกาส)

อบรมเชงปฏบตการศตวรรษท21

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.
นายณัฐพล สุวรรณลพ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครู
ด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
กลุ่มโรงเรียนจัดการศึกษาภาคบังคับ(โรงเรียนขยายโอกาส)
ระหว่างวันที่ 16 และ 23 กรกฎาคม 2563
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ร่วมกับ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ธิดาวัลย์ อุ่นกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1