Home

ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษาเครื่องใช้อุปโภคบริโภค แก่นักเรียนยากจนที่ประสบปัญหาขาดแคลน และที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

มอบทนและบรจาคสงของ

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 14.00 น.
นายสุขุม พรหมเสน รอง.ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษาเครื่องใช้อุปโภคบริโภค
แก่นักเรียนยากจนที่ประสบปัญหาขาดแคลน โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง
โรงเรียนบ้านใหม่(ดอกคำใต้) และโรงเรียนบ้านปางงุ้น จำนวน 4 ครอบครัว
และที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้แก่โรงเรียนบ้านดง จำนวน 1 ครอบครัว
ของโรงเรียนในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1
โดยได้จัดสรรงบประมาณจากกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียนประสบภัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1และจากผู้มีจิตศัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อการศึกษา