Home

พิธีเปิดกรวยและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ถวายความเคารพวนเกดในหลวง


วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ทำพิธีเปิดกรวยและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา
ณ คุ้มเรือนแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต