Home

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ”

อบรมบรหารงานการเงน

วันอาทิตย์ ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นายณัฐพล สุวรรณลพ รองผอ.สพป.พะเยา เขต 1
เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ”
รุ่นที่ 2 กลุ่มดอกคำใต้ 1 , แม่ใจ และภูกามยาว
ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1