Home

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET)

1.2.60นางสาวลาวัลย์  ธุระเสร็จ  ประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีก่ารศึกษา 2559 โดย การสอบ O-NET ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2560 โดยจัดประชุมชี้แจง เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2560  ณ  ห้องประชุมดอยหลวง