Home

ประเมิน 5 ส.ครั้งที่ 3

30.1.60นางสาวลาวัลย์  ธุระเสร็จ  รองผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ประธานการประเมินการดำเนินงาน 5 ส. ครั้งที่ 3 ของทุกกลุ่มใน สพป.พะเยา เขต 1 เมื่อวันที่  30  มกราคม  2560