Home

รับชมการประชุมการจดทำบันทึกข้อตกลง (mou)ในการปฏิบัติงานหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ. สพท ในสังกัด สพฐ.

บนทกขอตกลง

วันพุธ ที่8 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ สพป.พะเยา เขต 1 และข้าราชการเจ้าหน้าที่ ในสำนักงาน
ร่วมรับชมการประชุมการจดทำบันทึกข้อตกลง (mou)ในการปฏิบัติงานหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ. สพท ในสังกัด สพฐ.
ผ่าน ระบบ VDO Conference และทำบันทึกข้อตกลง mou
กับ นายทศพร จันทร์เนตร รอง ผอ สพป. พะเยา เขต 1
ณ ห้อง VDO Conference กลุ่ม DLICT
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1