Home

การประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ครั้งที่ 1/2563

20200323

นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้าง
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมดอยหลวง