Home

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารี กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 2 สังกัด สพป.พะเยา เขต 1

คายลกเสอกลมเมองพะเยา2

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.
นายสุขุม พรหมเสน รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารี กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 2 สังกัด สพป.พะเยา เขต 1
ในวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดพะเยา