Home

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.พะเยา เขต 1 ครั้งที่ 1/2563 และได้มอบเกียรติบัตรรางวัล IQA AWARD ประจำปีงบประมาณ 2562 และรางวัล ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจำปี 2561

ประชมผบรหารสถานศกษาครงท12563

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.พะเยา เขต 1 ครั้งที่ 1/2563
และได้มอบเกียรติบัตรรางวัล IQA AWARD ประจำปีงบประมาณ 2562
และรางวัล ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจำปี 2561
โดยมีโรงเรียนที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ได้แก่ 1.รางวัลยอดเยี่ยม โรงเรียนขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลพะเยา
2.รางวัลยอดเยี่ยม โรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 
3.รางวัลดีเด่น ลำดับที่ 1 โรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส
และรางวัลผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น
ได้แก่ 1.นางชรินทร์ทิพย์ โพธิเจริญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2.น.ส.ละเอียด ฝอยทอง ครุโรงเรียนบ้านแม่ใส
ณ ห้องประชุมดอยหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1