Home

ตรวจเยี่ยมสนามสอบพร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการสอบและนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3

ตรวจเยยมสนามสอบO net

วันเสาร์ ที่ 1 และ วันอาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 -16.00 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอพะเยา เขต 1 นายสุขุม พรหมเสน รองผอ.สพป.พะเยา เขต 1
 นายณัฐพล สุวรรณลพ รอง.ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 และศึกษานิเทศก์
 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบพร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการสอบและนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3
โรงเรียนในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2562
 โดยเป็นการทดสอบเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ทั้ง4 วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย
วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ
 ซึ่ง สพป.พะเยา เขต 1 ดำเนินการจัดสอบระดับ ป.6 จำนวน 4 สนามสอบ
 และระดับ ม.3 จำนวน 3 สนามสอบ รวมทั้งสิ้น 8 สนามสอบ