Home

การสร้างข้อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสำหรับการประเมินผลในชั้นเรียน

24125601354

การสร้างข้อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสำหรับการประเมินผลในชั้นเรียน ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมดอยหลวง สพป.พะเยา เขต1 โดยดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. และทีมศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1 เป็น วิทยากร