Home

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2562

ประชมผบรหารสถานศกษาครงท62562

วันอังคาร ที่20 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต1
ประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2562
และได้มอบเกียรติบัตรรางวัลต่างๆ เช่น รางวัล O-NET และ NT ให้แก่นักเรียนที่คะแนนเต็มร้อย
รางวัลการแข่งขันการเขียนเรียงความหัวข้อ "ความประทับใจจากการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์
ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
รางวัลโรงเรียนการขยายผล "รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมฯ ขยายกว้างไกล สร้างเด็กไทยห่างไกลโรค NCDs"
และรางวัลโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อีกทั้งยังมอบป้ายจัดตั้งชมรม To Be Number One เมื่อปี 2561
ณ ห้องประชุมดอยหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1