Home

ประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตรากำลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จากผลการเกษียนอายุราชการ เมื่อสิ้นงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562

ประชมคณะกรรมการจดสรรอตรากำลง

วันพุธ ที่7 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ สพป.พะเยา เขต1
ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
จากผลการเกษียนอายุราชการ เมื่อสิ้นงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562
ณ ห้องประชุมบ่อสิบสอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1