Home

ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ครูผู้สอนวิทยาสาศตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวน สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ประชมครผสอนวทยาสาศตร คณตศาสตร และเทคโนโลย

วันพุธ ที่7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.
นางสาว ลาวัลย์ ธุระเสร็จ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต1
ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนวิทยาสาศตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ด้านการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวน
สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมดอยหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1