Home

ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนด ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ครั้งที่ 1/2562

ประชมคณะกรรมการเพอพจารณากำหนด

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 14:00 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ. สพป. พะเยา เขต 1
ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนด
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ครั้งที่ 1/2562
ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1