Home

พิธีเปิดโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย)

งานชมนมลกเสอสำรองแหงชาต ครงท 12562

วันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.
นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562
(ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย)
ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2562
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา