Home

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตผ่านเว็บไซต์ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล "ป้องกันการทุจริต"

อบรมเชงปฏบตการการจดทำฐานขอมลโรงเรยนสจรตผานเวบไซต

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08:30 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ. สพป. พะเยา เขต 1
ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตผ่านเว็บไซต์
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล "ป้องกันการทุจริต"
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1
ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1