Home

การอบรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรต้านยาเสพติด รุ่นที่ 1/2562

อบรมลกเสอตานยาเสพตด

วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประธานเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรต้านยาเสพติด รุ่นที่ 1/2562
ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2562 โดยมีลูกเสือจำนวน 205 นาย
จากโรงเรียนขยายโอกาสทั้ง 27 โรงเรียน ในสังกัดสพป.พะเยา เขต 1
ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดพะเยา ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา