Home

เป้าหมายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

20.1.60นายปานทอง  สระคูพันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานประชุมกำหนดนโยบาย เป้าหมาย ในการรับนักเรียน  นักศึกษา  และสนับสนุนการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ปีการศึกษา 2560 ของจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่  20  มกราคม  2560  ณ  ห้องประชุมดอยหลวง สพป.พะเยา เขต 1