Home

ประชุมคณะกรรมการโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

ประชมลกเสอตานยาเสพตด


วันศุกร์ ที่26 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.30 น.
นายสุขุม พรหมเสน รอง ผอ สพป.พะเยา เขต1
ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ณ ห้องประชุมดอยหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1