Home

นายทองปอนด์ สาดอ่อน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ติดตาม ผลการดำเนินงาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)

นายทองปอน ลงพนทโรงเรยน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. 
นายทองปอนด์ สาดอ่อน  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำเขตตรวจราชการที่ 16  ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ติดตาม
ผลการดำเนินงาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา