Home

รับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง"ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

รวมรบฟงบรรยายพเศษเรองทศทางการขบเคลอนคณภาพการศกษาขนพนฐาน

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง"ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน"
สำหรับผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยพัฒนาที่ 9
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่องนี้
ระหว่างวันที่ 20 - 27 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม เอ็มบูทีค รีสอร์ท เชียงราย