Home

ประชุมคณะทำงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ประชมคณะทำงานโรงเรยนคณภาพประจำตำบล

วันพุธ ที่24 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.00 น.
นายสุขุม พรหมเสน รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต1
ประธานการประชุมคณะทำงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ณ ห้องประชุมดอยหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1