Home

ประชุม English Improvement for the director

ประชม English Improvement for the director

วันจันทร์ ที่22 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.30 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ประธานเปิดการประชุม English Improvement for the director
ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฏาคม 2562
ณ ห้องประชุมดอยหลง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1