Home

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย วินัยจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและป้องกันการกระทำผิด

ประชมแมจวา

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น
นายประถม เชื้อหมอ ผอ. สพป.พะเยา เขต 1
ประธานในพิธีเปิดการอบรม
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย
วินัยจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและป้องกันการกระทำผิด
โดยมีนายประพันธ์ ทนันชัย ผอ.โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
ประธานกลุ่มโรงเรียนอำเภอแม่ใจกล่าวรายงาน
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านแม่จว้า
โรงเรัยนบ้านแม่จว้า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา