Home

ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

ประชมเชงปฏบตการยกระดบผลการทดสอบทางการศกษาระดบชาตขนพนฐาน O NET

วันเสาร์ ที่13 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.30 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม. 3
ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1