Home

วันสวรรคตสมเด็จพระนารายมหาราช

วนสวรรคต สมเดจพระนารายมหาราช

วันพฤหัสบดี ที่11 กรกฏาคม 2562 เวลา 07.00 น.
ข้าราชในสังกัด สพป.พะเยา เขต1
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคต สมเด็จพระนารายมหาราช
ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา