Home

การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 
170125601512
นายบรรพ์ ใสแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 17 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมจำปาทอง