Home

อบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ชั้นสูง

กอบรมบคลากรทางการลกเสอหลกสตรผกำกบลกเสอสำรองขนความรชนสง


วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ. สพป.พะเยา.เขต 1
ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ชั้นสูง
ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา