Home

ประชุมการวางแผนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่69

รวมประชมการวางแผนการจดงานศลปหตถกรรมนกเรยน ครงท69

วันจันทร์ ที่8 กรกฏาคม 2562
นายประถม เชื้อหมอ ผอ สพป.พะเยา เขต 1
และเจ้าภาพในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่68 เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาการจัดงานด้วย
เข้าร่วมประชุมการวางแผนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่69
โดยมีสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาสพฐ.เป็นประธานการประชุม
. และมีนางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ ผอ.สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
เขตที่จะเป็นเจ้าภาพได้นำเสนอข้อมูลการจัดงานฯ4ภูมิภาค
*ภาคตะวันออก:จ.สมุทรปราการ (7-9ธค.)
*ภาคอีสาน: จ.ศรีสะเกษ (12-15ธค.)
*ภาคเหนือ:จ.สุโขทัย (21-23 ธค.)
*ภาคใต้:จ.นครศรีธรรมราช (6-8มค.63 )
ณ ห้องประชุม2 อาคาร5
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน