Home

พิธีเชิงสัญลักษณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

พธเชงสญลกษณสำนกงานเขตพนทการศกษาสจรต

วันจันทร์ ที่8 กรกกาคม 2562 เวลา 08.00 น.
นายสุขุม พรหมเสน รองผอ.สพป.พย.1
นำบุคลากรในสพป.พย.1ทุกคนร่วมทำพิธีเชิงสัญลักษณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ณ บริเวณหน้าเสาธง หน้าอาคารสำนักงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1