Home

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)

ศกษาดงานการบรหารจดการสำนกงานเขตพนทการศกษาลำพน1

วันพุธ ที่3 กรกฏาคม 2562
นายประถม เชื้อหมอ ผอ สพป.พะเยา เขต 1
นำคณะข้าราชการศึกษาดูงานการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์
ณ ห้องประชุมจามจุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน