Home

ประชุมคณะวิทยากรและคณะกรรมการดำเนินการงาน การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง C.A.T.C

ประชมคณะวทยากรและคณะกรรมการดำเนนการงาน

วันอังคาร ที่2 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.30 น.
นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ รอง ผอ. สพป. พะเยา เขต 1
ประธานการประชุมคณะวิทยากรและคณะกรรมการดำเนินการงาน
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง C.A.T.C
ณ ห้องประชุมดอยหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1